Search
Close this search box.
,

La Generalitat apel·la al “sentit comú” en l’esport durant la fase de represa

Presentat el Pla sectorial d'instal·lacions i activitats esportives

Gerard Figueras, Secretari General de l'Esport i de l’Activitat Física // TWITTER @esportcat

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) va presentar ahir al sector esportiu català el contingut del Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de represa en la crisi del coronavirus. “Hem optat per un marc general on apel·lem a la responsabilitat i al sentit comú del sector i la ciutadania, perquè, si ho fem bé, aquesta fase sigui breu, evitem rebrots i no calgui fer marxa enrere”, va dir el secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, el vilanoví Gerard Figueras.

El pla, exposat en un acte telemàtic davant de 300 representants del teixit esportiu català, ja està en vigor i es desenvolupa en una sola fase, aplicable per igual a tot el territori català i que pot patir modificacions en funció de l’evolució de la pandèmia de la Covid-19.Distància de seguretat

Aquest Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives s’estructura en dos grans blocs (activitats esportives i instal·lacions), que estableixen les condicions generals per a dur a terme la pràctica esportiva. Com a criteri bàsic s’estableix el manteniment de la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per esportista.

En cas de no ser possible aquest distanciament, la pràctica d’activitat esportiva podrà efectuar-se en grups estables i permanents. A més, l’entitat promotora de l’activitat haurà de garantir la traçabilitat dels grups estables així com dels esportistes que hi participin mitjançant la protocol·lització de les mesures que permetin identificar-los. També haurà de tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc.

Declaracions responsables

Les persones practicants hauran de declarar responsablement que en els darrers 14 dies no han tingut cap simptomatologia compatible amb la Covid-19: no haver estat positiu i no haver conviscut amb persones que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades, així com obligar-se a posar en coneixement si han tingut símptomes o han donat positiu.

Bloc d’activitats

En el bloc d’activitats, el pla regula les competicions i esdeveniments esportius, les activitats esportives de lleure i tecnificació per a menors de 18 anys, i les assemblees i reunions d’entitats esportives. Pel que fa als esdeveniments a l’aire lliure, quan es tractin d’espais sectoritzats, podran acollir per sector un màxim de 2.000 persones de públic o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats, tot fent ús obligatori de mascareta i es porti un registre dels assistents.

En el cas de celebrar-se en espais coberts, s’hauran d’establir espais sectoritzats pel públic, amb control de fluxos d’accés i sortida independents, i en el total de la instal·lació en cap cas es podrà superar el màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan ocupin seients preassignats, també amb mascareta i amb un registre dels assistents.

En canvi, per a instal·lacions esportives amb una capacitat d’aforament de públic superior a 5.000 espectadors, caldrà garantir una distància de seguretat d’1,5 metres entre espectadors i l’espai de 2,5 m2 entre cadascun. Els organitzadors hauran de presentar amb antelació suficient un Pla específic amb els protocols establerts per a la realització de l’esdeveniment que haurà de validar la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física

En el cas de les activitats esportives de lleure i tecnificació per a menors, caldrà aplicar les mesures establertes en el present document així com en el protocol específic elaborat per la SGEAF.

Complementàriament als criteris establerts, podran interactuar fins a 3 grups estables sense superar el nombre de 30 participants totals, les activitats es faran preferentment sense ús de mascaretes i l’entitat organitzadora haurà de garantir la traçabilitat dels grups estables. Quant a les assemblees i reunions d’entitats, podran ser presencials, garantint una distància de seguretat de 2,5 m2 per persona, de manera que podran assistir-hi un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 quan se situïn en seients preassignats.

Bloc d’instal·lacions i centres esportius

El segon gran bloc del Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de represa, centrat en les instal·lacions i centres esportius, determina que es podran realitzar activitats esportives en aquests espais sempre que es garanteixi la distància física interpersonal de seguretat, una ventilació creuada i la circulació d’aire constant, i es disposi d’un protocol propi que contempli les normes bàsiques de prevenció i higiene (neteja i desinfecció). S’autoritza fer ús dels vestidors i de les dutxes, garantint una superfície d’ús de 3 m2 per persona.

En el cas de les piscines cobertes i descobertes per a l’ús esportiu i recreatiu, no es restringeix l’aforament, però caldrà garantir les mesures de distanciament, mentre que s’autoritza desenvolupar sessions i cursos per a la iniciació i aprenentatge.

Finalment, el Pla concreta les mesures comunes de neteja i desinfecció que hauran de seguir els titulars de les instal·lacions, en funció de les diferents tipologies d’instal·lacions, activitats i serveis.

El contingut complet del Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives per a l’etapa de represa es pot descarregar clicant en la icona:

 

Comparteix la notícia