Search
Close this search box.

Què es flexibilitza a partir d’aquest dilluns en la pràctica esportiva?

Resum de les restriccions vigents per contenir la pandèmia

El Vilanova ja pot tornar a exercitar-se sobre la gespa de l'Alumnes Obrers // G.M.CH.

En els últims dies els clubs del Garraf han emprat les xarxes socials per anunciar amb satisfacció que avui reprenen els entrenaments. Encara s’han de seguir unes pautes, però almenys poden tornar a obrir les instal·lacions.

Què es flexibilitza a partir d’aquest dilluns en la pràctica esportiva? La Secretaria General de l’Esport ha elaborat un FAQs resum amb les restriccions vigents per resoldre possibles dubtes.

· Poden obrir les instal·lacions esportives?

Sí. Poden obrir les instal·lacions esportives tant cobertes com descobertes amb la finalitat d’acollir el desenvolupament de la pràctica esportiva i entrenaments:

Pel que fa a les instal·lacions esportives descobertes, així com aquells espais de pràctica esportiva descoberts, podran acollir esportistes sempre que no superin el 50% de l’aforament total de la instal·lació. Aquestes instal·lacions hauran de disposar dels mecanismes de control necessaris per garantir no sobrepassar l’aforament indicat.

Pel que fa a les instal·lacions esportives cobertes, així com aquells espais de pràctica esportiva coberts, podran acollir esportistes sempre que no superin el 30% total de la instal·lació, tot garantint la ventilació creuada del mateix espai. Aquestes instal·lacions hauran de disposar dels mecanismes de cita prèvia i reserva horària per garantir no sobrepassar l’aforament indicat.

Quan en una mateixa instal·lació esportiva conflueixin espais de pràctica coberts i descoberts, l’aforament total de la instal·lació no podrà superar el percentatge indicat en funció de si aquest és cobert (30%) o descobert (50%).

No podrà fer-se ús dels vestidors, llevat de les piscines i exclusivament pels usuaris de la mateixa piscina.

Aquelles instal·lacions esportives que acullin activitats esportives per a desenvolupar-hi sessions curriculars d’Educació Física durant l’horari lectiu podran obrir i acollir excepcionalment els alumnes sense limitació. L’aforament de la instal·lació no podrà superar el percentatge d’ocupació permès.

Queden exclosos d’aquestes restriccions els Centres de Tecnificació i Centres d’Alt Rendiment, tant de titularitat pública com privada.

Per calcular l’aforament de les instal·lacions esportives, es pot prendre de referència el document aprovat pel PROCICAT en data de 28 d’octubre.

· Hi ha alguna limitació en la pràctica esportiva i física a instal·lacions esportives?

La pràctica d’activitat física i esportiva a les instal·lacions esportives, tant cobertes com descobertes, ha de desenvolupar-se preferiblement de forma individual o en grups de màxim sis persones, llevat de les activitats esportives federades –que podran efectuar-se en els respectius grups d’entrenament estable-, així com aquelles activitats promogudes i organitzades pels titulars de la instal·lació esportiva –activitats dirigides-, les quals podran superar el grup de sis persones sempre que es garanteixi no superar l’aforament indicat.

· Hi ha un horari concret de tancament al públic de les instal·lacions esportives?

Les instal·lacions esportives podran romandre obertes al públic de les 6 del matí a les 21.00 hores del vespre. Els usuaris que romanguin a l’interior de la instal·lació hauran de sortir de la mateixa amb el temps suficient per arribar al seu domicili abans de les 22h i complir d’aquesta manera amb el confinament nocturn decretat.

Com a excepció, podran romandre obertes les instal·lacions esportives que acullin els esportistes amb consideració de professionals o participin en competicions professionalitzades, així com els esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, els assimilats a nivell de l’Estat espanyol, les persones encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en les sessions d’entrenament, i el personal encarregat de desenvolupar les tasques de manteniment, vigilància i serveis essencials a la instal·lació.

Aquestes persones podran romandre a la instal·lació esportiva i desplaçar-se per anar o tornar del seu lloc de treball (entrenament o competició) sobrepassant la limitació horària de mobilitat nocturna. Aquests col·lectius hauran d’acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat o la declaració autoresponsable juntament amb la documentació acreditativa que així ho justifiqui.· Què es considera esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment?

Són esportistes d’Alt Nivell aquells/es que obtinguin aquest reconeixement oficial mitjançant la darrera publicació al DOGC (núm. 8238 d’1 d’octubre) o el mateix BOE, sempre que preservin els beneficis d’aquesta condició. Així mateix, són esportistes d’Alt Rendiment els/les que figurin al DOGC dels darrers 3 anys, tinguin beca en centre de tecnificació o certificat pel CSD a petició de la respectiva federació espanyola.

Els/les titulars d’aquesta condició han d’acreditar-la mitjançant el corresponent certificat federatiu o la mateixa publicació en el Diari Oficial.

· Qui té consideració d’esportista professional?

Són esportistes professionals aquells/es que, amb independència de la competició en la qual participin, en virtut d’una relació establerta amb caràcter regular, es dediquin voluntàriament a la pràctica de l’esport per compte propi o dins de l’àmbit d’organització i direcció d’un club o entitat esportiva a canvi d’una retribució. Queden exclosos de l’àmbit d’aquesta norma aquelles persones que només reben la compensació de les despeses derivades de la seva pràctica esportiva.

Els esportistes professionals i les competicions professionalitzades

Podran tenir les mateixes prerrogatives que els esportistes professionals aquells que participin en competicions que, per la seva naturalesa, estiguin professionalitzades. Als efectes del present, tindran consideració de competicions professionalitzades aquelles que, amb caràcter de competició sènior estatal o internacional, corresponguin a la màxima categoria de la modalitat esportiva federada corresponent.

· Quins/es esportistes poden desenvolupar activitat esportiva o desplaçar-se durant els horaris de confinament nocturn?

Ho poden fer els/les esportistes professionals o aquells/es que entrenin o participin en competicions professionalitzades de caràcter estatal, internacional o professional.

Al mateix temps, les instal·lacions esportives podran romandre obertes més enllà de l’horari de confinament nocturn quan acullin entrenaments o competicions d’esportistes professionals.

· Com afecta la pràctica esportiva i física a les instal·lacions esportives durant el confinament municipal de cap de setmana?

Des del divendres a les 6.00 h fins el dilluns a les 6.00 h, els esportistes que pretenguin desenvolupar activitat esportiva o física a instal·lacions esportives només podran fer-ho a instal·lacions del propi municipi.

Excepcionalment, els esportistes federats podran desplaçar-se als municipis limítrofs al de residència i amb grups estables d’entrenament en el transcurs de l’entrenament a l’aire lliure.

· Quines competicions poden celebrar-se?

Poden celebrar-se les competicions oficials internacionals, estatals i professionals, de manera que les instal·lacions esportives podran romandre obertes per acollir aquestes competicions.

Tenen consideració de competicions oficials estatals aquelles incloses i aprovades en el calendari de la federació esportiva estatal corresponent. No tindran aquesta consideració aquelles competicions puntuables per rànquings o classificatòries en competicions estatals si no formen part del calendari de la federació esportiva estatal corresponent.

Tenen consideració de competicions oficials internacionals aquelles incloses i aprovades en el calendari de la federació esportiva internacional corresponent, així com aquelles reconegudes per les mateixes federacions.

Tenen la consideració de competicions professionals aquelles de caràcter estatal qualificades així per la Ley 10/1990, de 15 d’octubre, del deporte, és a dir, Primera i Segona Divisió A de futbol, així com la Lliga ACB de bàsquet.· Poden admetre públic les instal·lacions que acullin competicions esportives autoritzades?

No. En qualsevol cas, les competicions autoritzades hauran de celebrar-se sense públic.

· Quines mesures hem de tenir en compte per a l’activitat esportiva i física a l’aire lliure (fora d’instal·lacions esportives)?

Es permet desenvolupar qualsevol activitat física i esportiva a l’aire lliure de forma individual, amb convivents (persones que viuen en el mateix domicili) o en grups de màxim sis persones, tot respectant els horaris de confinament nocturn.

Cal tenir en compte que des de divendres a les 6 hores del matí fins el dilluns a les 6 hores del matí, la pràctica d’activitat física i esportiva a l’aire lliure haurà de desenvolupar-se dins del municipi de residència i podrà realitzar-se amb convivents o en grups de màxim sis persones.

· Quan parlem d’activitat esportiva a l’aire lliure, també estem parlant d’activitat física?

Sí. Per extensió, cal entendre que la pràctica d’activitat esportiva a l’aire lliure també comprèn aquelles activitats o pràctiques vinculades a l’activitat física (per exemple, senderisme), incloent-hi les nàutiques i les aèries.

· Durant el cap de setmana, les persones practicants d’activitat física o esportiva poden desplaçar-se a altres municipis per anar a realitzar l’activitat?

No. Només es permet el desplaçament a altres municipis limítrofs mentre s’està duent a terme la pròpia pràctica d’activitat física i esportiva, i sempre de forma individual, amb convivents o en grups de màxim sis persones.

Aquesta limitació no és d’aplicació durant la setmana, és a dir, des de dilluns a les 6.00 hores fins a divendres a les 6.00 hores.

La limitació de desplaçament individual a municipis limítrofs mitjançant la pràctica esportiva i física no seria d’aplicació en el cas d’esportistes federats i aquesta podrà fer-se en grups esportius estables.

· Es poden impartir ensenyaments universitaris de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport?

Tota la docència teòrica dels ensenyaments universitaris de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.

· I els ensenyaments de règim especial vinculats a l’esport?

Els centres que imparteixen ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació professional i ensenyaments de règim especial) han d’aplicar mesures per reduir la presencialitat als centres. En tots els casos, aquestes mesures no han d’entrar en contradicció amb el dret a l’educació de l’alumnat.

Quedaran inclosos dins aquesta consideració els ensenyaments reglats de règim especial vinculats a l’esport, és a dir, els cicles formatius de grau mitjà i superior.

La docència teòrica dels ensenyaments esportius de caràcter federatiu i anàlegs ha de prioritzar-se de forma virtual, o reduint al màxim l’activitat presencial. Podran fer-se presencialment aquelles sessions pràctiques, avaluacions i proves d’accés, tot extremant les mesures de protecció.

· S’autoritzen les activitats esportives extraescolars?

Sí. Aquelles activitats extraescolars de caràcter esportiu s’hauran de celebrar en grups estables esportius.

[su_box title=”Quines mesures són aplicables a les piscines?” style=”soft” box_color=”#516e6d”]Pel que fa a les piscines cobertes, s’ha de limitar l’aforament de pràctica esportiva al 30% del mateix vas. Caldrà habilitar el sistema de reserva horària per cita prèvia. Pel que fa a les piscines descobertes, s’ha de limitar l’aforament de pràctica esportiva al 50% del mateix vas. Caldrà habilitar el sistema de control d’entrada. Els aforaments descrits són aplicables, i mai podran ser superats per al desenvolupament d’entrenaments, cursets de natació i activitats extraescolars fora de l’horari lectiu, tant en pràctica esportiva individual com col·lectiva. Es podran fer ús de vestidors tot garantint la distància interpersonal de 2,5m2 a l’espai de vestidors i dutxes únicament pels usuaris de la piscina. Només pot obrir-se al públic el vas de la piscina per a la pràctica esportiva. En cap cas, podran fer-ho les zones d’aigües o espais ludicotermals inclosos a la mateixa instal·lació, els quals hauran de romandre tancats.[/su_box]

Comparteix la notícia